We solve it

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávateľ zákazky: GUKOM, spol. s r.o.;

Názov zákazky: Laserový rezací stroj so softvérom;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup laserového rezacieho stroja a softwaru na tvorbu programov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://www.voarchiv.eu/files/345-dc47a6512c/

Lehota na predkladanie ponúk: do 02.09.2019, 16:00 hod.