We solve it

Zadávateľ zákazky: GUKOM, spol. s r.o.;

Názov zákazky: Obstaranie laserového stroja;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup laserového rezacieho stroja a softwaru na tvorbu programov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://www.voarchiv.eu/files/341-c7c7c5b955/

Lehota na predkladanie ponúk: do 25.07.2019, 14:00 hod.